czwartek, 08 luty 2024 07:40

Regulamin wyjazdu w ramach PROJEKTU ERASMUS+

.


Regulamin wyjazdu w ramach PROJEKTU ERASMUS+

 

 

 

 

 

 

    „ Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+ "

                REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ ORAZ ZASAD REKTUTACJI

w ramach realizacji projektu sektora K122 SCH – krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów

Czas realizacji projektu : 01.06.2023 – 30.11.2024

Termin mobilności uczniowskiej : 15.09.2024 – 28.09.2024

 

 

 I. REGULAMIN PROJEKTU

 

 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Akcji KA122 SCH, krótkoterminowa mobilność uczniów Erasmus+.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Lipinach.
 3. Głównymi celami projektu są motywacja i promocja nieformalnych form uczenia się, promowanie takich wartości jak włączenie społeczne i różnorodność, tolerancja i aktywne uczestnictwo w życiu obywatelskim. Projekt zakłada angażowanie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej lub geograficznej. Realizacja projektu jest instrumentem służącym do poszerzania wiedzy ekologicznej. Użycie nowych technologii ma wspierać rozwój edukacji cyfrowej i rozwija potencjał szkoły.
 4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, a zgodę na udział w projekcie podpisują rodzice uczestników lub ich prawni opiekunowie.
 6. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 7. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy uczniowskie do Grecji.
 8. Udział uczniów w wyjazdach zagranicznych traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

 II. ZASADY REKRUTACJI

 1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, powołany przez Dyrektora szkoły (składający się co najmniej z 4 osób w tym z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, oraz trzech nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania).
 2. Informację o prowadzonej rekrutacji do projektu oraz regulamin uczestnictwa zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w zakładce programu Erasmus+ na szkolnej stronie internetowej.
 3. Ogłoszenie rekrutacji zaplanowane jest w terminie od 12.02.2024 r. do 23.02.2024r.
 4. Do wyjazdu do Grecji w ramach realizacji projektu "Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+"  wybranych zostanie 24 uczniów według następujących kryteriów doboru:

- kryterium zmniejszonych szans np: miejsce zamieszkanie na terenie wiejskim, pochodzenie z rodziny wielodzietnej

– zaangażowanie w działania projektu (obecność na zajęciach, podejmowanie się wykonania zadań, umiejętność pracy w grupie, itp.)

– udział w wytwarzaniu produktów projektu i ich jakość

- opinia wychowawcy (nienaganne zachowanie/bezkonfliktowość, zdyscyplinowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły itp.)

- wyniki w nauce (poziom znajomości języka angielskiego jest jednym ważniejszych warunków, gdyż umożliwia komunikację podczas wyjazdów, uczeń powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2/C1 co potwierdza nauczyciel uczący, w przypadku dużej liczby chętnych, uczniowie zdają test, którego wynik jest jednym z decydujących czynników selekcyjnych).

 1. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja losowa) koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny  ucznia.

Uwaga! Ostateczną decyzję dotyczącą uczniów biorących udział w wyjazdach zagranicznych podejmuje Dyrekcja Szkoły po konsultacjach z nauczycielami.