piątek, 11 wrzesień 2020 15:35

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału na sezon 2020 - 2021

Zespół Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach ogłasza przetarg na dostarczenie opału dla Zespołu Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2020/2021


Lipiny, dnia 11.09.2020 r.

IP-2710.02.2020

 

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2020/2021”

 

Szczegóły dotyczące postępowania :

Ogłoszenie - Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - SIWZ - dostarczenie opału
FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 - formularz oferty
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - Załącznik nr 4 Doświadczenie wykonawcy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia
OŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWE - Załącznik nr 6 Oświadczenie grupy kapitałowe
WZÓR UMOWY - Załącznik nr 7 Wzór umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 584398-N-2020 z dnia 2020-09-11 r..