wtorek, 27 lipiec 2021 15:10

Ogłoszenie o sprzedaży wozów asenizacyjnych


Lipiny, dnia 27.07.2021 r.

 

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, 26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40, informuje, że posiada do sprzedaży:

 

Beczkowozy , wozy asenizacyjne w ilości 2 sztuk, o pojemności około 2700l każdy. Podstawę każdego beczkowozu stanowi solidna oś wraz z kołami samochodu ciężarowego Jelcz ,umocowana na  ramie z ceownik 160mm /ścianka 8mm liczne poprzeczki i wzmocnienia. Sam zbiornik każdego wozu wykonany z blachy 6mm wraz z dennicami.  Cała instalacja ciśnieniowa pompy wykonana z rur 2,5''. Zastosowane pompy próżniowe to oryginały od wozu asenizacyjnego z lat 90 – stan techniczny bliżej nieznany.  Dodatkowo węże fi 80 około 6m.  Sprzęt raczej niesprawny technicznie.
W formularzu ofertowym należy podać cenę łącznie za dwie sztuki wozów asenizacyjnych
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w sekretariacie szkoły /w zaklejonej kopercie/ do dnia 04.08.2021 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 r. o godz. 12:30.
Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę (najwyższą cenę) zostanie podpisania umowy kupna/sprzedaży w miejscu i w czasie wyznaczonym przez Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Oferent przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do uiszczenia należności za wozy na konto podane przez szkołę.
W/w wozy asenizacyjne można obejrzeć w godz. od 8:00 do 14:00 na terenie Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, 26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40, po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 6716019 wew. 24.
Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.